Θέατρο Info.gr . Τα πάντα για το θέατρο.

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας των Ηθοποιών

Σωματείο ελλήνων ηθοποιών (ΣΕΗ) - Πανελλήνια Ένωση Ελευθέρου Θεάτρου (ΠΕΕΘ)

Σήμερα την 1.6.2007, στα γραφεία του ΣΕΗ, Κάνιγγος 33, συναντήθηκαν οι εκπρόσωποι του εργοδοτικού σωματείου με την επωνυμία «Πανελλήνια Ένωση Ελευθέρου Θεάτρου» (ΠΕΕΘ) που εδρεύει στην Αθήνα (Αγ. Μελετίου 61Α):
1. Κάτια Δανδουλάκη, πρόεδρος Δ.Σ.
2. Βασίλης Πλατάκης, γενικός γραμματέας Δ.Σ., ειδικά και νόμιμα εξουσιοδοτημένοι από τα αρμόδια όργανα του σωματείου τους και οι εκπρόσωποι του εργασιακού σωματείου με την επωνυμία «Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών» (ΣΕΗ) που εδρεύει στην Αθήνα (Κάνιγγος 33):
1. Ελένη Γερασιμίδου, πρόεδρος Δ.Σ.
2. Λεωνίδας Βαρδαρός, Β' αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
3. Κωστής Μαλκότσης, γενικός γραμματέας του Δ.Σ., ειδικά και νόμιμα εξουσιοδοτημένοι από το Δ.Σ. του ΣΕΗ και συμφώνησαν στα ακόλουθα σχετικά με τις αποδοχές και τους όρους εργασίας των ηθοποιών ολόκληρης της χώρας που απασχολούνται σε οποιονδήποτε θεατρικό εργοδότη.

Άρθρο 1
Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

1. Ηθοποιός είναι κάθε πρόσωπο που συμμετέχει στην ερμηνεία θεατρικής παράστασης. Δεν θεωρούνται ηθοποιοί τα βουβά πρόσωπα της παράστασης που έχουν ρόλο κομπάρσου.
2. Η παρούσα σύμβαση καλύπτει και τους χορωδούς, χορευτές, τραγουδιστές μουσικοχορευτικών έργων (όπερα, μπαλέτο, μιούζικαλ, μουσικών κωμωδιών κ.λπ.) και τους κομφερανσιέ που συμμετέχουν σε θεατρική παράσταση.
3. Θεατρική παράσταση είναι η δημόσια διδασκαλία έργου, οποιασδήποτε μορφής ή αποσπάσματος έργου (πρόζας, μελοδραμάτων, οπερέτων, επιθεωρήσεων, σκετς, μουσικών δραμάτων, χορευτικών έργων κ.λπ.) μονόπρακτού ή πολύπρακτου ανεξάρτητα από το χώρο της παράστασης και το σκοπό της.
4. Θεατρικές επιχειρήσεις είναι όλα τα θέατρα που δίνουν θεατρικές παραστάσεις, με την έννοια της προηγούμενης παραγράφου, ανεξάρτητα από τη μορφή με την οποία λειτουργούν και αν ακόμα δεν έχουν σκοπό το κέρδος.
5. Θεατρικός επιχειρηματίας είναι ο φορέας της θεατρικής επιχείρησης με την έννοια της προηγούμενης παραγράφου.
6. Η χειμερινή θεατρική περίοδος αρχίζει ανάμεσα στην 1η και 10η Οκτωβρίου και λήγει την Κυριακή των Βαΐων. Η θερινή θεατρική περίοδος αρχίζει ανάμεσα στην 1η και 10η Ιουνίου και τελειώνει την 30ή Σεπτεμβρίου.
7. Οι δοκιμές γίνονται για την προετοιμασία του εναρκτήριου έργου της περιόδου για την οποία έχει προσληφθεί ο ηθοποιός.

Άρθρο 2
Η σύμβαση, το περιεχόμενο και η λύση της

1. Στη σύμβαση πρέπει να περιέχονται: α) Ο θίασος στον οποίο θα ανήκει ο ηθοποιός, β) ο συμφωνημένος μισθός, γ) η έναρξη και η λήξη της σύμβασης, δ) το είδος του θιάσου (πρόζα - επιθεώρηση κ.λπ.), ε) το θέατρο που θα στεγάζεται ο θίασος όταν η σύμβαση δεν αφορά περιοδεία.
2. Για την κατάρτιση και την υπογραφή της σύμβασης εργασίας του ηθοποιού χρησιμοποιείται υποχρεωτικά το κοινό έντυπο ΣΕΗ - ΠΕΕΘ, το οποίο συντάσσεται σε τρία αντίγραφα και υπογράφεται από τα δύο μέρη. Ένα αντίγραφο κρατάει ο εργοδότης, ένα ο εργαζόμενος και ένα κατατίθεται στο ΣΕΗ μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής με ευθύνη του εργοδότη. Ο εργοδότης απαλλάσσεται της υποχρέωσής του αυτής εφόσον ο ενδιαφερόμενος ηθοποιός αρνηθεί εγγράφως να κατατεθεί η ατομική του σύμβαση στο ΣΕΗ.
3. Οι δοκιμές για κάθε ηθοποιό (και για δεύτερες διανομές εάν υπάρχουν) αρχίζουν το αργότερο ένα (1) μήνα πριν από την έναρξη των παραστάσεων.
4. Η σύμβαση θεατρικής εργασίας του ηθοποιού ισχύει το λιγότερο για τρεις (3) μήνες [δύο (2) μήνες παραστάσεων και ένα (1) μήνα δοκιμών). Επιτρέπεται να συμφωνηθεί μικρότερη διάρκεια της σύμβασης (δοκιμές - παραστάσεις) μόνο στην περίπτωση αντικατάστασης ηθοποιού, ο οποίος για σοβαρό λόγο κωλύεται να συνεχίσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Σε περίπτωση κατά την οποία η θεατρική παράσταση εξακολουθήσει μέχρι και σαράντα πέντε (45) ημέρες και μετά τη χειμερινή ή θερινή περίοδο στην ίδια αίθουσα ή σε άλλη αίθουσα της ίδιας ή άλλης πόλης ή υπό επιχείρηση με άλλη επωνυμία, η απασχόληση του ηθοποιού είναι ενιαία, δηλαδή, υπό οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες καταστάσεις, δεν ισχύει η υποχρέωση του θεατρικού επιχειρηματία για την κατ' ελάχιστον απασχόλησή του επί τρεις (3) μήνες.
5. Εάν η λήξη της σύμβασης δεν ορίζεται ρητά, τότε αυτή λήγει στο τέλος της θεατρικής περιόδου.
6. Από την αρχή μέχρι το τέλος της σύμβασης θεατρικής εργασίας ο ηθοποιός οφείλει να παρέχει τις υπηρεσίες του στον θεατρικό επιχειρηματία (εργοδότη) και ο θεατρικός επιχειρηματίας έχει υποχρέωση να δέχεται τις συμφωνημένες υπηρεσίες του ηθοποιού. Το ίδιο ισχύει και για τον μήνα που είναι υποχρεωτικές οι δοκιμές.
7. Όταν η σύμβαση εργασίας παρατείνεται μετά την Κυριακή των Βαΐων, ο εργοδότης έχει δικαίωμα να απασχολήσει τον ηθοποιό, τη Μεγάλη Εβδομάδα μόνο για τέσσερις (4) ημέρες και υποχρεούται να τον αμείβει κανονικά ολόκληρη την εβδομάδα με το συμφωνημένο μισθό. Εάν ο εργοδότης δεν απασχολήσει τον ηθοποιό στη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, ο ηθοποιός δικαιούται το νόμιμο μισθό για τέσσερις (4) ημέρες την Μεγάλη Εβδομάδα.
8. Εάν ο ηθοποιός κωλύεται να εργαστεί για σπουδαίο λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του (ασθένεια), έχει το δικαίωμα που του αναγνωρίζει ο νόμος. Εάν η ασθένεια διαρκεί περισσότερο από έναν (1) μήνα, ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να καταγγείλει αζημίως τη σύμβαση του ηθοποιού μετά από προειδοποίηση. Στην περίπτωση αυτή που η ασθένεια είναι διαπιστωμένη από την υγειονομική υπηρεσία του ΙΚΑ, ο εργοδότης οφείλει να τον αποζημιώσει με το μισθό μισού μήνα [δεκαπέντε (15) ημέρες].

Άρθρο 3
Η εργασία του ηθοποιού

Γενικά
Η εργασία του ηθοποιού (παραστάσεις και δοκιμές) δεν μπορεί να ξεπερνά τις 7 ώρες την ημέρα.
Οι παραστάσεις
1. Το ανώτατο όριο αριθμού παραστάσεων στο εσωτερικό και εξωτερικό είναι οκτώ (8) την εβδομάδα και δύο (2) την ημέρα.
2. Απαγορεύεται να δίνονται παραστάσεις σε διαφορετικές πόλεις την ίδια ημέρα στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.
Οι παραστάσεις δίνονται κατά κανόνα μετά το μεσημέρι. Ιδιαίτερα απαγορεύεται η πραγματοποίηση πρωινής και απογευματινής παράστασης την ίδια ημέρα.
3. Οι όροι του προηγούμενου εδαφίου 2 δεν εφαρμόζονται στις δεύτερες σκηνές και τα παιδικά θέατρα που δίνουν παραστάσεις σε χρόνο διαφορετικό από τις κανονικές παραστάσεις του κύριου θεάτρου, σύμφωνα με το νόμο.
Οι παραστάσεις πρέπει να τελειώνουν το χειμώνα μέχρι την 12η νυχτερινή και το καλοκαίρι μέχρι την 1:00 μετά τα μεσάνυχτα.
Όταν οι παραστάσεις γίνονται στο εξωτερικό, οι συνθήκες εργασίας καθορίζονται από τις τοπικές διατάξεις και συνήθειες που ισχύουν στη χώρα που παρέχεται η εργασία. Επικρατούν όμως όσοι από τους όρους της παρούσας ρητά αναφέρουν ότι εφαρμόζονται στο εξωτερικό.
Οι δοκιμές
1. Γενική δοκιμή είναι εκείνη που πραγματοποιείται με κοστούμια και μακιγιάζ. Για την παρουσίαση κάθε θεατρικού έργου επιτρέπονται το πολύ τρεις (3) γενικές δοκιμές.
2. Το ανώτατο όριο αριθμού δοκιμών είναι έξι (6) την εβδομάδα. Η διάρκεια της εργασίας στις δοκιμές δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τις 5 ώρες.
α) Για την παρουσίαση κάθε θεατρικού έργου απαιτούνται τρεις (3) 7ωρες γενικές δοκιμές.
3. Αν οι ανάγκες του έργου το απαιτούν, ο σκηνοθέτης μπορεί να κάνει δοκιμές με κοστούμια και μακιγιάζ και στη διάρκεια της 5ωρης δοκιμής.
4. Οι δοκιμές δεν επιτρέπεται να διαρκούν περισσότερο από 3 ώρες εάν ο ηθοποιός την ίδια ημέρα έχει δύο (2) παραστάσεις με τον ίδιο ή με άλλο θίασο. Σε καμία περίπτωση πάντως η συνολική εργασία δεν μπορεί να ξεπερνά τις 7 ώρες.
5. Ειδικά για τα μέλη του χορού του αρχαίου δράματος, το ανώτατο όριο διάρκειας των δοκιμών ορίζεται σε 3 ώρες για τις ημέρες που έχουν παράσταση.
6. Ο ηθοποιός δικαιούται διάλειμμα 10 λεπτών κάθε ώρα. Με τη συγκατάθεση του θιάσου μπορούν να γίνουν συνεχόμενα ορισμένα διαλείμματα, πάντως στο 5ωρο ο χρόνος διαλείμματος είναι 50 λεπτά και περιλαμβάνεται στο χρόνο εργασίας.
7. Οι δοκιμές γίνονται κατά κανόνα το πρωί και ποτέ πριν από τις συνηθισμένες ώρες έναρξης της πρωινής εργασίας του κλάδου. Επιτρέπεται όμως μετά από σύμφωνη γνώμη των ηθοποιών να μετατίθεται η ώρα.
Πάντως δεν επιτρέπεται οι δοκιμές να γίνονται διακεκομμένες και ποτέ μετά το τέλος της βραδινής παράστασης ούτε επιτρέπεται, εκτός από τις γενικές δοκιμές, να παρατείνονται το καλοκαίρι μετά την 1:15 π.μ. και το χειμώνα μετά την 0:15 π.μ.

Άρθρο 4
Οι αργίες και η ανάπαυση

1. Η Πρωτομαγιά, η 24η και 31η Δεκεμβρίου -παραμονή Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς- είναι ημέρες αργίας των ηθοποιών. Το ίδιο ισχύει και για την επέτειο Πολυτεχνείου (17 Νοέμβρη) αν καθιερωθεί σαν επίσημη αργία. Οι παραστάσεις στις εβδομάδες των Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς είναι επτά (7). Κατά την άνω περίοδο, είναι δυνατή ειδική ρύθμιση, εφόσον αυτή συμφωνηθεί σε κοινή συνεδρίαση ΣΕΗ - ΠΕΕΘ τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες προ της εφαρμογής της.
2. Ο ηθοποιός δικαιούται μία (1) ημέρα εβδομαδιαίως ανάπαυσης ανεξάρτητα από τον τόπο που παρέχει την εργασία του. Η υποχρέωση εβδομαδιαίας ανάπαυσης ισχύει και για τις περιοδείες στο εξωτερικό.
3. Κατά την ημέρα της εβδομαδιαίας ανάπαυσης που ορίζει ο νόμος απαγορεύεται κάθε απασχόληση του ηθοποιού από την θεατρική επιχείρηση στην οποία ανήκει. Το ίδιο ισχύει και μετά τη λήξη των βραδινών παραστάσεων, απαγορεύεται επίσης κάθε εργασία του ηθοποιού.
4. Απαγορεύονται οι δοκιμές: α) τα Χριστούγεννα, β) τη δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων, γ) τα Θεοφάνια, δ) τη Μεγάλη Παρασκευή, ε) την Κυριακή του Πάσχα, στ) τη δεύτερη ημέρα του Πάσχα, ζ) την 25η Μαρτίου, η) την 15η Αυγούστου και θ) την 28η Οκτωβρίου.

Άρθρο 5
Ο μισθός

1. Το ελάχιστο όριο μισθού ηθοποιού (νόμιμος μισθός του ηθοποιού) ορίζεται στα 1.000 ευρώ για το 2007 και στα 1.100 ευρώ για το 2008.
2. Στο νόμιμο μισθό περιλαμβάνονται η προσαύξηση νυχτερινής εργασίας και η εργασία που παρέχεται τις Κυριακές. Δεν περιλαμβάνεται η νόμιμη αύξηση για τις εξαιρετέες γιορτές που ορίζει η παρούσα συλλογική σύμβαση.
3. Για τον υπολογισμό του μισθού περιόδου μικρότερης από μήνα, ο ηθοποιός πληρώνεται ανάλογα με την περίοδο:
α) με το 1/25 του συμφωνημένου μισθού έδρας,
β) με το 1/25 του μισθού προσαυξημένου για κάθε ημέρα παραμονής εκτός έδρας.
4. Ο μισθός αντιστοιχεί σε οκτώ (8) παραστάσεις και σε έξι (6) δοκιμές την εβδομάδα.
5. Ο ηθοποιός πληρώνεται για τις δοκιμές με το νόμιμο μισθό. Εννοείται ότι ευνοϊκότερη για τον ηθοποιό συμφωνία επιτρέπεται. Ο εργοδότης δικαιούται να καθυστερήσει την έναρξη των παραστάσεων κατά ένα 10ήμερο από την ημερομηνία που καθορίζεται στην ατομική σύμβαση του ηθοποιού. Για το χρονικό αυτό διάστημα ο ηθοποιός αμείβεται με το νόμιμο μισθό.
6. Όταν ο ηθοποιός μετέχει συγχρόνως σε δοκιμές και σε παραστάσεις διαφορετικών θιάσων, δικαιούται από το θίασο που κάνει τις δοκιμές ολόκληρο το νόμιμο μισθό.
7. Συμφωνία για αμοιβή με ποσοστά επί των εισπράξεων επιτρέπεται μόνο επιπροσθέτως του νόμιμου βασικού μισθού.
8. Ο ηθοποιός που αμείβεται και με ποσοστά δικαιούται κάθε 15ήμερο αναλογία ίση με το ελάχιστο όριο του νόμιμου μισθού. Εκκαθάριση των ποσοστών στο τέλος κάθε μήνα. Ο ηθοποιός που αμείβεται και με ποσοστά δικαιούται δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα, επίδομα άδειας κ.λπ., σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά από αποφάσεις του Υπουργείου Εργασίας.
9. Σε περίπτωση αμοιβής με ποσοστά είναι δυνατόν με την ατομική σύμβαση εργασίας να συμφωνείται συμψηφισμός του νόμιμου μισθού στις καταβαλλόμενες αποδοχές.
10. Ο θεατρικός επιχειρηματίας (εργοδότης) έχει υποχρέωση να δίνει στον ηθοποιό που αμείβεται με ποσοστά όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τις εισπράξεις του. Επίσης έχει υποχρέωση, αν ο ηθοποιός το ζητήσει, να δίνει αντίγραφο των «μπορντερό».
11. Απαγορεύεται και είναι άκυρη κάθε συμφωνία συμψηφισμού του μισθού, των δοκιμών, των γενικών δοκιμών, των δώρων, των εορτών, της αποζημίωσης και του επιδόματος άδειας. Το ίδιο ισχύει και για την προσαύξηση του 75% για την εργασία που παρέχεται: α) την Κυριακή του Πάσχα, β) τη Δευτέρα του Πάσχα, γ) την 25η Μαρτίου, δ) την 15η Αυγούστου, ε) την 28η Οκτωβρίου, στ) την 25η Δεκεμβρίου και ζ) την 1η Ιανουαρίου.
12. Ο μισθός (δοκιμών - παραστάσεων) καταβάλλεται κάθε 15ήμερο. Εκκαθάριση γίνεται στο δεύτερο 15ήμερο κάθε μήνα.
13. Κάθε έγγαμος ηθοποιός άνδρας ή γυναίκα δικαιούται οικογενειακό επίδομα 61 ευρώ το μήνα για το 2007 και για το 2008. Το οικογενειακό επίδομα δικαιούνται και οι δύο σύζυγοι αν είναι εργαζόμενοι έστω και στον ίδιο εργοδότη.

Άρθρο 6
Άλλες υποχρεώσεις

1. Ο ηθοποιός δεν έχει το δικαίωμα να παρέχει τις καλλιτεχνικές του υπηρεσίες σε άλλο θέατρο. Επιτρέπεται όμως στον ηθοποιό να παρέχει τις υπηρεσίες του σε άλλους καλλιτεχνικούς χώρους (ραδιόφωνο, τηλεόραση, κινηματογράφο κ.λπ.) σε ώρες που δεν δεσμεύεται από την εργασία του στο θέατρο. Η συμμετοχή του ηθοποιού στις δοκιμές άλλου θιάσου με τον οποίο ο ηθοποιός πρόκειται να συνεργαστεί στην επόμενη περίοδο ή στο επόμενο έργο επιτρέπεται οπωσδήποτε τον τελευταίο μήνα πριν από τη λήξη της σύμβαση. Σε κάθε άλλη περίπτωση η συμμετοχή στις δοκιμές άλλου θιάσου επιτρέπεται εφόσον δεν εμποδίζει την κανονική εκπλήρωση των υποχρεώσεων του ηθοποιού προς τον εργοδότη του που δίνει τις παραστάσεις.
2. Ο ηθοποιός οφείλει να βρίσκεται στο θέατρο μισή ώρα πριν από την παράσταση και 5 λεπτά πριν από τη δοκιμή. Έχει υποχρέωση να ειδοποιεί έγκαιρα τον θεατρικό επιχειρηματία σε κάθε περίπτωση που κωλύεται να εργαστεί, ανεξάρτητα από την αιτία ή από τις συνέπειες του κωλύματος.
3. Ο ηθοποιός έχει το δικαίωμα να αρνηθεί το ρόλο που του αναθέτει ο θεατρικός επιχειρηματίας: α) εάν στη σύμβαση θεατρικής εργασίας έχει καθοριστεί ειδική χρησιμοποίηση του ηθοποιού, β) εάν η εκτέλεση του ρόλου είναι αποδεδειγμένα επικίνδυνη για την υγεία ή την σωματική ακεραιότητά του και γ) σε κάθε περίπτωση που ορίζει ο νόμος.
4. Ο θεατρικός επιχειρηματίας έχει υποχρέωση να ασφαλίζει σε ιδιωτική επιχείρηση ασφαλίσεων από την αρχή της σύμβασης όλους τους ηθοποιούς για την περίπτωση εργατικού ατυχήματος κατά την έννοια του νόμου. Το ελάχιστο όριο αποζημίωσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 3.000 ευρώ για όλο το θίασο.
5. Σε όλα τα θέατρα πρέπει να υπάρχει υποχρεωτικά φαρμακείο με τα απαραίτητα φάρμακα και υλικά για τις πρώτες βοήθειες.
6. Η αγορά και η συντήρηση κοστουμιών εποχής ή σύγχρονων κάποιας ιδιαιτερότητας καθώς και των ειδικών αξεσουάρ (περούκες, μουστάκια, τσάντες, καπέλα κ.ά.), βαραίνουν εξ ολοκλήρου τον εργοδότη.
7. Σε περίπτωση εγγραφής της θεατρικής παράστασης σε υλικό φορέα εικόνας ή ήχου και εικόνας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2121/1993, ο ηθοποιός αμείβεται τουλάχιστον με 415 ευρώ και η συμμετοχή του θεωρείται υποχρεωτική στην περίπτωση που η εγγραφή γίνεται κατά τη διάρκεια της κανονικής παράστασης.

Άρθρο 7
Περιοδείες, ταξίδια - Απασχόληση εκτός έδρας

1. Οι ημέρες ταξιδιού σε απόσταση μεγαλύτερη από 50 χλμ. από την έδρα της επιχείρησης, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, για την εκτέλεση της σύμβασης θεωρούνται ημέρες εκτός έδρας εργασίας. Επίσης θεωρούνται ημέρες κανονικής εργασίας όσες ημέρες ο περιοδεύων θίασος παραμένει πρόσκαιρα στην έδρα του έστω και αν δεν πραγματοποιεί δοκιμές ή παραστάσεις, εκτός αν υπάρχει ειδική συμφωνία στην ατομική του σύμβαση.
2. Η διάρκεια του ταξιδιού δεν μπορεί να ξεπερνά τις 3 ώρες όταν ο θίασος δίνει δύο παραστάσεις και τις 5 ώρες όταν ο θίασος δίνει μία παράσταση την ημέρα. Η διάρκεια του ταξιδιού και των παραστάσεων σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 7 ώρες την ημέρα. Μετά το τέλος του ταξιδιού θα παρέχεται υποχρεωτικά στον ηθοποιό ο αναγκαίος χρόνος ανάπαυσης μέχρι την έναρξη της παράστασης.
3. Στις περιοδείες απαγορεύεται οι ηθοποιοί να ταξιδεύουν μετά την παράστασης εκτός εάν η παράσταση δόθηκε σε οικισμό που απέχει μέχρι 50 χλμ. από την έδρα του θεάτρου και δεν υπάρχει κατάλυμα στον τόπο που δόθηκε η παράσταση. Σ’ αυτήν την περίπτωση ο ηθοποιός δικαιούται αποζημίωση εκτός έδρας, για το ταξίδι της επιστροφής στην έδρα του την επόμενη ημέρα.
4. Στις περιοδείες απαγορεύεται τα ταξίδια να αρχίζουν πριν από τις 9:00 π.μ. εκτός εάν αυτό επιβάλλεται από τις ειδικές συνθήκες δρομολογίων των συγκοινωνιακών μέσων.
5. Τα ταξίδια κατά τη διάρκεια της νυχτερινής ώρας ή της καθορισμένης ημέρας ανάπαυσης επιτρέπονται μόνο όταν αυτό επιβάλλεται από τις ειδικές συνθήκες δρομολογίων των συγκοινωνιακών μέσων. Στην περίπτωση αυτή εάν ο ηθοποιός στερήθηκε τη νυχτερινή του ανάπαυση δικαιούται ισόχρονη ανάπαυση άλλη μέρα της εβδομάδας, που θα καθορίζει ο εργοδότης και θα ανακοινώνει στην τριμελή επιτροπή του θιάσου.
6. Όταν ο ηθοποιός για την εκτέλεση της σύμβασης πρέπει να ταξιδέψει, ο θεατρικός επιχειρηματίας επιβαρύνεται με όλα τα έξοδα ταξιδιού (μετάβασης και επιστροφής) και αναλαμβάνει με δική του ευθύνη τη μεταφορά των αποσκευών του ηθοποιού από το ένα θέατρο στο άλλο εκτός από τις μικροαποσκευές που ο ηθοποιός μπορεί να μεταφέρει στο χέρι.
7. Στα έξοδα του ταξιδιού στο εξωτερικό περιλαμβάνονται και όλα τα έξοδα έκδοσης θεώρησης του διαβατηρίου και η φροντίδα για την έκδοσή του, ο ηθοποιός όμως οφείλει να παραδώσει έγκαιρα στον θεατρικό επιχειρηματία όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά.
8. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση Γ’ θέσης στα πλοία. Στον σιδηρόδρομο επιτρέπεται η χρησιμοποίηση Β’ θέσης μόνο εάν εξασφαλιστεί στους ηθοποιούς ιδιαίτερα αποκλειστικό διαμέρισμα.
9. Ο θεατρικός επιχειρηματίας οφείλει εάν το ζητήσει ο ηθοποιός να εξασφαλίσει τα έξοδα επιστροφής του στον τόπο κατοικίας ή διαμονής του.
10. Ο ηθοποιός για κάθε ημέρα παραμονής του σε απόσταση μεγαλύτερη από 50 χλμ. από την έδρα του, δικαιούται εκτός από τον καταβαλλόμενο μισθό του, αποζημίωση εκτός έδρας 110 ευρώ από 1.6.2007 έως 31.12.2007 και 120 ευρώ από 1.1.2008 έως 31.12.2008. Η εκτός έδρας αποζημίωση καταβάλλεται επίσης και στην περίπτωση που ο ηθοποιός εργαστεί σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 χλμ. από την έδρα του και επιστρέψει σ’ αυτή την ίδια ημέρα.
11. Η προηγούμενη παράγραφος εφαρμόζεται και όταν ο ηθοποιός προσλαμβάνεται ειδικά για την εκτέλεση περιοδείας.
12. Απαγορεύεται κάθε συμφωνία περί πολλαπλής έδρας.
13. Η ημέρα ταξιδιού για την επιστροφή του ηθοποιού στην έδρα του θεωρείται ημέρα εκτός έδρας εργασίας. Θεωρείται επίσης ημέρα εκτός έδρας εργασίας η ημέρα επιστροφής του ηθοποιού στην έδρα του και όταν η σύμβαση έχει λήξει.
14. Ο ηθοποιός για κάθε ημέρα παραμονής του στο εξωτερικό δικαιούται εκτός από τον καταβαλλόμενο μισθό του, αποζημίωση εκτός έδρας ίση με το 300% του 1/25 του νόμιμου μισθού. Ο εργοδότης οφείλει επιπλέον να παρέχει στον ηθοποιό διαμονή σε ξενοδοχείο κατηγορίας αντίστοιχης με την Β’ κατηγορία των ελληνικών ξενοδοχείων με πρωινό Continental. Τα έξοδα μετακίνησης του ηθοποιού από το ξενοδοχείο στον τόπο εργασίας και αντίστροφα, βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον επιχειρηματία.
Προκειμένου για θιάσους που μεταβαίνουν ή μετακαλούνται στο εξωτερικό στα πλαίσια των μορφωτικών ανταλλαγών ή σε αναγνωρισμένα καλλιτεχνικά φεστιβάλ, μπορεί ο εργοδότης, με σύμφωνη όμως γνώμη του ΣΕΗ, να προσαυξήσει κατά 250% το 1/25 του νόμιμου μισθού που θα καταβάλλεται σε τοπικό νόμισμα με βάση την επίσημη ισοτιμία του τοπικού νομίσματος με το ευρώ. Η τελευταία αυτή διάταξη αφορά θιάσους που δεν χρηματοδοτούνται από το κράτος με οποιαδήποτε μορφή. Για θιάσους που επιχορηγούνται από το κράτος ισχύει η προσαύξηση 300% του 1/25 του νόμιμου μισθού για κάθε ημέρα παραμονής του ηθοποιού στο εξωτερικό. Και στις δύο άνω περιπτώσεις παρέχεται στον ηθοποιό διαμονή σε ξενοδοχείο αντίστοιχο της Β' κατηγορίας των ελληνικών ξενοδοχείων με πρωινό κ.λπ.

Άρθρο 8
Ενοχικοί όροι

1. Ο θεατρικός επιχειρηματίας υποχρεούται να παρακρατά την συνδικαλιστική εισφορά των ηθοποιών μελών του ΣΕΗ, το ύψος της οποίας ορίζεται από το Δ.Σ. του ΣΕΗ και να τις αποδίδει στο ΣΕΗ μέσω του εκπροσώπου του στο τέλος κάθε μήνα.
2. Οι συμβαλλόμενες οργανώσεις συμφωνούν να μεταφέρεται μετά από έγκριση της αρχής η εβδομαδιαία αργία των θεάτρων σε άλλη ημέρα της εβδομάδας ΜΟΝΟ εάν συμπίπτει με μία από τις παρακάτω γιορτές: α) Πρωτοχρονιά, β) Θεοφάνια, γ) 25 Μαρτίου, δ) Κυριακή του Πάσχα, ε) Δευτέρα του Πάσχα, στ) 15η Αυγούστου, ζ) 28η Οκτωβρίου, η) πρώτη ημέρα Χριστουγέννων και θ) δεύτερη ημέρα Χριστουγέννων.
3. Οι διοικήσεις των συμβαλλόμενων οργανώσεων έχουν υποχρέωση να επιβάλουν την αυστηρή τήρηση των όρων της παρούσας Σ.Σ.Ε. στα μέλη τους. Σε περίπτωση παράβασης ή καταστρατήγησης των όρων της παρούσας συλλογικής σύμβασης, οι διοικήσεις των συμβαλλόμενων οργανώσεων επιβάλλουν στους παραβάτες τις νόμιμες πειθαρχικές ή άλλες ποινές που προβλέπονται από τον νόμο και τα καταστατικά λειτουργίας τους.
4. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 3 παρ. 1, οι παραστάσεις που πραγματοποιούνται στην επαρχία (περιοδείες κ.λπ.) είναι δυνατόν, με σύμφωνη γνώμη του ΣΕΗ, να είναι μέχρι δώδεκα (12). Στην περίπτωση αυτή για κάθε επιπλέον παράσταση [των οκτώ (8)] ο ηθοποιός αμείβεται με τουλάχιστον το 1/25 του βασικού νόμιμου μισθού.

Άρθρο 9
Τελικοί όροι

1. Όροι των ατομικών συμβάσεων ευνοϊκότεροι για τους μισθωτούς δεν θίγονται από την παρούσα και ιδίως δεν μπορούν να μειωθούν τυχόν καταβαλλόμενες ανώτερες αποδοχές.
2. Η παρούσα Σ.Σ.Ε. ισχύει για τις συμβάσεις που εκτελούνται στην Αθήνα, στο εσωτερικό της χώρας και στο εξωτερικό (περιοδείες).
3. Το δικαίωμα της άδειας και επιδόματος άδειας των ηθοποιών ρυθμίζεται σύμφωνα με τους αντίστοιχους νόμους και την ισχύουσα Εθνική Σ.Σ.Ε. ή αντίστοιχη Δ.Α. εάν δεν ισχύουν ευνοϊκότερες διατάξεις για τον ηθοποιό.
4. Από την ημέρα που ισχύει η παρούσα καταργείται κάθε παλαιότερη ρύθμιση εφόσον αντίκειται στους έγκυρους και ισχυρούς όρους της.
Η παρούσα Σ.Σ.Ε. ισχύει από 1.6.2007 έως 31.12.2008.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΘΟΠΟΙΩΝ

Το www.theaterinfo.gr είναι ένα website αφιερωμένο στο θέατρο. Τα πάντα για το ελληνικό και το παγκόσμιο θέατρο, μια δημιουργία του www.internetinfo.gr.

INTERNETINFO © ΘΕΑΤΡΟ INFO.GR